§ 1
WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji i najmu apartamentów, domków oraz pokoi zamieszczonych w ofercie firmy wczasowa8.pl sp zoo z siedziba w Sarbinowie ul. Wczasowa 8, 76-034 Sarbinowo, NIP 4990693960 ( zwana dalej Wczasowa8 Apartments ).
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień REGULAMINU NAJMU Wczasowa8 Apartments. Umowa o świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania pomiędzy Klientem a Wczasowa8 Apartments zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji online lub telefonicznie na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
 3. Wczasowa8 Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji oraz anulowania rezerwacji wcześniej dokonanej bez podawania przyczyny. W przypadku anulowania rezerwacji przez firmę Wczasowa8 Apartments kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi.
 4. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia.

§ 2
REZERWACJA ORAZ PŁATNOŚĆ ZA WYNAJEM APARTAMENTU

 1. Sposoby dokonywania rezerwacji:
  – system rezerwacji on-line na stronie internetowej wczasowa8.pl
  – telefonicznie pod numerem telefonu: 888658886
  – poprzez adres e-mail: [email protected]
 2. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje na adres e-mail „Potwierdzenie rezerwacji” wybranego apartamentu, domku, pokoju wraz z kosztem całego pobytu oraz wysokością zadatku, który należy wpłacić na wskazany numer konta firmy Wczasowa8 Apartments w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji.
 3. Po zaksięgowaniu zadatku Klient otrzymuje na swój adres e-mail potwierdzenie wpłaty.
 4. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie rezerwacji.
 5. Wpłata zadatku nie podlega zwrotowi i jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie.
 6. Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Klienta Wczasowa8 Apartments. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 3
PRZYJAZD I ZAMELDOWANIE

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 (jeśli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, można je odebrać wcześniej) i kończy o godzinie 10.00.
 2. Zameldowanie odbywa się w godzinach:
  – od godziny 14.00 do godziny 20.00 pod adresem 76-034 Sarbinowo, ul. Wczasowa 8. Nie odebranie kluczy w wyżej wymienionych godzinach oznacza rezygnacje z pobytu.
 3. Przekazanie kluczy do apartamentu, domku, pokoju Klientowi nastąpi po rozliczeniu opłaty za cały pobyt.
 4. Klient może otrzymać fakturę za pobyt w apartamencie, domku, pokoju o ile poinformuje o chęci jego otrzymania, najpóźniej w dniu wpłaty zadatku.
 5. Rezydent ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy gość:
  – wykazuje wyraźne oznaki choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu,
  – nie posiada ważnego dowodu tożsamości,
  – znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  – zachowuje się w sposób agresywny,

§ 4
WYMELDOWANIE I WYJAZD

 1. Doba hotelowa kończy się o godzinie 10.00.
 2. Wymeldowanie odbywa się od godziny 7.00 do 10.00,
 3. Wyjazd z apartamentu, domku, pokoju po godzinie 10.00 bez wcześniejszego ustalenia z personelem Wczasowa8 Apartments, traktowany będzie jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i liczony według obowiązującego cennika.
 4. Przedłużenie pobytu należy zgłosić personelowi Naszej firmy najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi, jeśli firma Wczasowa8 Apartments będzie dysponować wolnymi apartamentam, domkiem lub pokojem.

§ 5
ANULOWANIE REZERWACJI, NOCLEGU, SKRÓCENIE POBYTU

 1. W przypadku anulowania lub odstąpienia z rezerwacji wpłacony zadatek przepada.
 2. Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest wyłącznie za zgodą firmy Wczasowa8 Apartments.
 3. Wczasowa8 Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy bezpłatnego skrócenia pobytu przez gościa. W przypadku skrócenia pobytu Klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów, z których zrezygnował.
 4. Ewentualne zmiany powinny być zgłoszone telefonicznie lub mailowo firmie Wczasowa8 Apartments na adres e-mail: [email protected]. Jednocześnie Wczasowa8 Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku rezygnacji z rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian i jednoznaczym z tym odstąpieniem od Umowy, Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.

§ 6
APARTAMENT ZASTĘPCZY

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, Wczasowa8 Apartments zobowiązuje się do udostępnienia apartamentu, domku, pokoju zastępczego, podobnego do apartamentu pierwotnie zarezerwowanego lub apartamentu, domku, pokoju o wyższym standardzie, o ile będzie takim dysponowała. W przypadku braku wolnego apartamentu, domku, pokoju Wczasowa8 Apartments ma prawo anulować rezerwację. W takim przypadku kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi.

§ 7
OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do utrzymania lokalu w należytym stanie, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00, użytkowania apartamentu, domku, pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celu związanym z pobytem wypoczynkowo-turystycznym lub podróżą służbową.
 2. Ilość osób przebywających w apartamencie, domku, pokoju nie może być wyższa niż ta określona w rezerwacji apartamentu
 3. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia opiekunowi apartamentu, domku, pokoju braków wyposażenia apartamentu, domku, pokoju i szkód zastałych bądź wyrządzonych w apartamencie, domku, pokoju.
 4. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w apartamencie, domku, pokoju oraz w budynku, w którym znajduje się lokal.

§ 8
INFORMACJE DODATKOWE

 1. Palenie we wszystkich apartamentach, domkach, pokojach firmy Wczasowa8 Apartments jest zabronione. Złamanie zakazu grozi karą w wysokości 500 PLN.
 2. Za rzeczy pozostawione w apartamencie, domku, pokoju firma Wczasowa8 Apartments nie odpowiada.
 3. W momencie zameldowania wymagane jest wpłacenie kaucji w wysokości 200 PLN na wypadek ewentualnych szkód. Kaucja jest zwracana przy wymeldowaniu, po sprawdzeniu apartamentu, domku, pokoju.
 4. Do każdego pobytu naliczana jest opłata klimatyczna (uzdrowiskowa) w wysokości 1,8 zł osobę/doba.
 5. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wczasowa8 Apartments a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wczasowa8 Apartments

§ 9
Postępowanie reklamacyjne

 1. Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących rezerwacji.
 2. Wczasowa8 Apartments przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: [email protected] w terminie do 5 dni od daty zakończenia rezerwacji lub, jeżeli rezerwacja nie została wykonana w terminie w terminie do 5 dni od daty, w jakiej rezerwacja powinna zostać wykonana. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do Konsumentów. Zasady zgłaszania reklamacji przez Konsumentów określone zostały w ust. 4 poniżej.
 3. Wczasowa8 Apartments zastrzega sobie 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta. W tym terminie Wczasowa8 Apartments poinformuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku Konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, emailowej na adres: [email protected] lub przesyłając ją listem na adres siedziby Wczasowa8 Apartments w terminie 14 dni od dnia wykonania rezerwacji lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron rezerwacja miała być wykonana.